I.v.m. de nieuwbouw van onze bouwshop is onze zagerij (tijdelijk) gesloten!

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden BULL Bouwmaterialen V.O.F. te Den Ham (ov) Gedeponeerd op 18-04-2018 bij kvk te plaats onder nr: 62662228

Artikel 1. Algemeen

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt onder verkoper verstaan BULL Bouwmaterialen te Den Ham (ov) en onder koper degene die bij BULL Bouwmaterialen een offerte heeft aangevraagd of een opdracht heeft geplaatst.
1.2 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen en prijsopgaven van verkoper aan koper inclusief de daaruit voortvloeiende verbintenissen.
1.3 Indien één of meer van de bepalingen nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden onverminderd van kracht.

Artikel 2. Offertes

2.1 De door BULL Bouwmaterialen gemaakte offertes zijn vrijblijvend en geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders aangegeven. BULL Bouwmaterialen is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de koper schriftelijk binnen 14 dagen na offertedatum wordt bevestigd. De in de offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
2.2 Een samengestelde prijsopgave verplicht verkoper niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
2.3 Aanbiedingen of offertes gelden niet voor nabestellingen.
2.4 Artikelen die door of vanwege de verkoper speciaal voor de koper moeten worden vervaardigd, of niet- voorradige artikelen die speciaal voor de koper zijn besteld, dienen door de koper te worden aanvaard. Bij de juiste uitvoering van een speciale bestelling worden deze goederen nimmer door verkoper retour genomen.

Artikel 3. Levering

3.1 Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af magazijn te Den Ham (ov).
3.2 Het risico van de goederen gaat bij aflevering over op de koper. Indien de goederen door de koper worden getransporteerd, geschiedt dit transport ook voor risico van de koper.
3.3 De koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld. Indien de koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de koper. De koper zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.
3.4 Opgegeven levertijden zullen door ons zoveel mogelijk worden nagestreefd. Opgegeven levertijden zullen echter nimmer te beschouwen zijn als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij niet levering dienen wij schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
3.5 Indien een order slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, zal het restant voor nalevering worden genoteerd. De koper ontvangt hiervoor bericht. De koper is alsdan gerechtigd de order voor het niet uitgevoerde gedeelte te annuleren, mits zij ons daarvan binnen 2 dagen na ons bericht, in kennis stelt. Enige aanspraak op schadevergoeding zal door de koper niet kunnen worden gemaakt. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is BULL Bouwmaterialen bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.
3.6 Indien is overeengekomen dat de goederen tegen het afgesproken tarief door verkoper geleverd zullen worden op het adres van de koper is de verkoper verplicht de goederen te vervoeren tot waar het voertuig over een behoorlijk berijdbaar (gemaakt) terrein komen kan. De koper is verplicht de goederen aldaar in ontvangst te nemen en direct te lossen. Blijft de koper hiermee in gebreke, dan komen de daardoor ontstane kosten voor zijn rekening.
3.7 Indien bij levering op afroep geen termijnen voor het afroepen zijn gesteld, heeft de verkoper 3 maanden na bestelling recht op volledige betaling. Wanneer binnen 3 maanden nog niet of nog niet alles is afgeroepen, heeft de verkoper het recht de koper schriftelijk te sommeren dat deze een termijn zal noemen binnen welke de totale hoeveelheid zal zijn afgeroepen, aan welke sommatie de koper verplicht is binnen 5 werkdagen te voldoen. De door de koper na sommatie te noemen termijn mag een tijdperk van 3 maanden niet overschrijden.

Artikel 4. Monsters, modellen en voorbeelden

4.1 Indien door BULL Bouwmaterialen een monster, model of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk was vermeld dat zou worden geleverd conform het getoonde of verstrekte monster, model of voorbeeld.

Artikel 5. Rechten en opeisbaarheid van verkoper

5.1 De vorderingen van BULL Bouwmaterialen op de koper zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
Indien na het sluiten van de overeenkomst aan BULL Bouwmaterialen omstandigheden ter kennis komen die BULL Bouwmaterialen goede grond geeft te vrezen dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
Indien BULL Bouwmaterialen de koper bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
In genoemde gevallen is BULL Bouwmaterialen bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van BULL Bouwmaterialen schadevergoeding te vorderen.
5.2 Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal, waarvan BULL Bouwmaterialen zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk, dan wel zo bezwaarlijk en/of evenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is BULL Bouwmaterialen bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 6. Garantie

6.1 BULL Bouwmaterialen garandeert dat de door haar geleverde zaken vrij zijn van ontwerp-, materiaal- en fabricagefouten gedurende een periode van 3 maanden na levering tenzij anders overeengekomen.
6.2 Indien de zaak een ontwerp-, materiaal- of fabricagefout vertoont heeft de koper het recht op herstel van de zaak. De verkoper kan er voor kiezen om de zaak te vervangen indien herstel op bezwaren stuit. BULL Bouwmaterialen vergoed alleen de door haar geleverde zaken. De koper heeft slechts recht op vervanging van de zaak indien herstel van de zaak niet mogelijk is.
6.3 Elke aanspraak op garantie vervalt, indien door de koper dan wel derden niet bewezen kan worden dat de door BULL Bouwmaterialen geleverde zaken door de koper dan wel derden geheel correct zijn verwerkt dan wel toegepast zijn.
6.4 Elke aanspraak op garantie vervalt, indien de koper dan wel derden zonder schriftelijke toestemming van BULL Bouwmaterialen aan de geleverde goederen bewerkingen, reparaties of werkzaamheden verrichten of hebben verricht.
6.5 Voor goederen waarop de fabrieksgarantie van toepassing is, gelden uitsluitend de garantievoorwaarden van die betreffende fabriek, zonder dat verder verhaal op BULL Bouwmaterialen mogelijk is.

Artikel 7. Gebreken; klachttermijnen

7.1 De koper dient de gekochte zaken bij aflevering te (laten) onderzoeken en bij gebreken direct te melden aan de bezorger. Hierbij dient de koper na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:
-Of de juiste zaken zijn geleverd;
– Of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit overeenstemmen met het overeengekomen;
– Of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of – indien deze ontbreken – aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.
7.2 Niet-zichtbare gebreken dient de koper binnen 5 dagen na ontdekking doch uiterlijk binnen 7 dagen na aflevering schriftelijk te melden aan BULL Bouwmaterialen
7.3 Ook indien de koper tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan. Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan BULL Bouwmaterialen worden geretourneerd.
7.4 Reclamatie is niet mogelijk indien: – de geleverde producten afwijkingen vertonen die vallen binnen een redelijke en gebruikelijke tolerantie op het gebied van maat, gewicht, kleur, etc.;
– de producten voor een ander doel zijn gebruikt dan waarvoor ze zijn bestemd;
– de producten naar het oordeel van BULL Bouwmaterialen op onoordeelkundige wijze door koper dan wel derden zijn gerepareerd, behandeld, vervoerd of opgeslagen.
7.5 Indien reclamatie gegrond is, zal de verkoper, te zijnen keuze, hetzij een billijke schadevergoeding betalen ten hoogste de factuurwaarde van het gereclameerde deel van de geleverde goederen, hetzij de goederen vervangen na terugzending van de oorspronkelijk geleverde goederen. Tot schadevergoeding is de verkoper niet verplicht. Indirecte schade wordt nimmer vergoed.

Artikel 8. Prijsverhoging

8.1 Indien BULL Bouwmaterialen met de koper een bepaalde prijs overeenkomt, is BULL Bouwmaterialen niettemin gerechtigd tot een verhoging van de prijs. BULL Bouwmaterialen mag de bij aflevering geldende prijs volgens haar op dat moment geldende prijslijst in de prijs doorberekenen.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

9.1 Onverminderd de garantiebepalingen sluiten wij iedere verdergaande aansprakelijkheid jegens koper uit voor alle schade, uit welke hoofde dan ook ontstaan, daaronder begrepen alle directe en indirecte schade, zoals gevolgschade of bedrijfsschade, behoudens de aansprakelijkheid voor schade die is veroorzaakt door opzet of grove schuld van ons, of onze werknemers en/of ingeschakelde hulppersonen. In dergelijke gevallen geldt dat aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag van de uitkering van een eventuele verzekering. Dat houdt in, dat de schade die is veroorzaakt, door de verzekeraar van BULL Bouwmaterialen gedekt moet zijn onder onze bedrijfsaansprakelijkheidspolis en tevens dat de verzekeraar daadwerkelijk tot uitkering daarvan overgaat. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van BULL Bouwmaterialen beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de opdracht, althans voor dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

Artikel 10. Betaling

10.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is dan overeengekomen, dienen onze facturen uiterlijk 14 dagen na factuurdatum en zonder enige aftrek, verrekening of compensatie, betaald te zijn op de op de factuur vermelde bankrekening van BULL Bouwmaterialen . Deze betalingstermijn is te beschouwen als een fatale termijn. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de koper in verzuim: de koper is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag de wettelijke rente op handelsvorderingen verschuldigd.
10.2 BULL Bouwmaterialen is gerechtigd ten allen tijde contante betaling, vooruitbetaling dan wel zekerheid voor betaling van het verschuldigde te verlangen.
10.3 De door de koper gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeld de koper dat voldoening betrekking heeft op een latere factuur. Is de koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de koper. In ieder geval is de koper verschuldigd 15% buitengerechtelijke incassokosten.
10.4 In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de koper zullen de verplichtingen van de koper onmiddellijk opeisbaar zijn.

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud

11.1 De door BULL Bouwmaterialen geleverde zaken blijven het eigendom van BULL Bouwmaterialen totdat de koper alle navolgende verplichtingen uit alle met BULL Bouwmaterialen gesloten koopovereenkomsten is nagekomen:
– de tegenprestatie(s) met betrekking tot alle geleverde of te leveren zaak/zaken zelf,
– eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door de koper van (een) koopovereenkomst(en).
11.2 Door BULL Bouwmaterialen afgeleverde zaken, die krachtens 11.1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. Overigens is de koper niet bevoegd de zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.
11.3 Indien de koper zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen is BULL Bouwmaterialen gerechtigd afgeleverde zaken waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij de koper of derden die de zaak voor de koper houden weg te halen of weg te doen halen. De koper is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van het door hem verschuldigde per dag.
11.4 De koper verplicht zich op eerste verzoek van BULL Bouwmaterialen:
– de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage te geven;
– alle aanspraken van de koper op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan BULL Bouwmaterialen op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW;
– de vorderingen die de koper verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud door BULL Bouwmaterialen geleverde zaken te verpanden aan BULL Bouwmaterialen op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW;
– de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als het eigendom van BULL Bouwmaterialen;
– op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die BULL Bouwmaterialen ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen en welke de koper niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van haar bedrijf.

Artikel 12. Overmacht

12. 1 Omstandigheden buiten de wil en/of toedoen van BULL Bouwmaterialen, welke van dien aard zijn dat naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet meer in volle omvang gevergd kan worden, geven BULL Bouwmaterialen het recht de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden en/of de uitvoering daarvan op te schorten zonder enige verplichting tot schadevergoeding.
12.2 Als omstandigheden in het vorige lid van dit artikel bedoeld gelden onder andere: niet-, niet volledige en/of vertraagde levering door onze toeleveranciers, oorlog en oorlogsgevaar, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, in- en uitvoerverboden, maatregelen van Nederlandse en/of vreemde overheidsorganen die de uitvoering van de overeenkomst bezwaarlijker maken en/of kostbaarder maken dan bij het afsluiten bij de overeenkomst te voorzien was, vorst, werkstakingen en/of bedrijfsbezettingen, epidemieën, verkeersstoringen, verlies of beschadiging bij transport, brand, diefstal, storingen in leveringen van energie, defecten aan machines, alles zowel in het bedrijf van BULL Bouwmaterialen als bij derden van wie BULL Bouwmaterialen de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken en voorts alle overige oorzaken, buiten de wil en/of toedoen van BULL Bouwmaterialen ontstaan.
12.3 BULL Bouwmaterialen heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verder) nakoming verhindert intreedt nadat BULL Bouwmaterialen haar verbintenis had moeten nakomen.
12.4 Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van BULL Bouwmaterialen opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door BULL Bouwmaterialen niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding ontstaat.
12.5 Indien BULL Bouwmaterialen bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

Artikel 13. Toepasselijk recht

13.1 Op overeenkomsten tussen BULL Bouwmaterialen en koper is het Nederlandse recht van toepassing.

Artikel 14. Bevoegde rechter

14.1 Geschillen die niet in de minne tussen BULL Bouwmaterialen en de koper kunnen worden geschikt, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter, onder wie BULL Bouwmaterialen ressorteert.

Artikel 15. Wijziging van de voorwaarden

15.1 BULL Bouwmaterialen is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. BULL Bouwmaterialen zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de koper toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is medegedeeld, treden wijzigingen jegens de koper in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.
15.2 Aanvullende of afwijkende bedingingen of voorwaarden zijn alleen van kracht indien deze door de verkoper schriftelijk zijn bevestigd.

Waarom kiezen voor Bull Bouwmaterialen?
Altijd Deskundig advies

Wij zorgen ervoor dat de juiste producten bij ons aanwezig zijn. Onze medewerkers staan u graag te woord en helpen u graag met uw vragen.

Van fundering tot dak

Van gevelsteen tot dakpan, en van isolatie tot plaatmateriaal . Bij Bull Bouwmaterialen bent u aan het juiste adres als het gaat om uw bouwmateriaal.

Levering op locatie

Wij zorgen er voor dat uw benodigdheden grotendeels voor u op voorraad liggen en indien gewenst bezorgd te worden op een door u gekozen locatie.

Gratis leenaanhanger

Heeft u materiaal nodig maar beschikt u niet over een aanhanger? Geen probleem! Bij ons kunt u gebruik maken van een gratis leenaanhanger.

Neem vrijblijvend contact op! 0546 - 72 40 89